• prof.dr. Izet Rađo, predsjednik
 • Siniša Kisić, potpredsjednik
 • Marijan Kvesić, potpredsjednik
 • prof. dr Munir Talović
 • Kornelija Rajković
 • prof.dr. Branislav Crnogorac
 • prof. dr Goran Bošnjak
 • dr. Nihad Selimović
 • Neven Rašić
 • Maja Klepić Jokanović
 • Mirsad Ćatić
 • Ivan Brkić
 • doc.dr. Milanko Mučibabić

 

Izvršni komitet je izvršno tijelo OKBIH-a koje obavlja slijedeće zadaće i poslove:

 • Predlaže Statut i opće akte OKBIH-a te njihove izmjene i dopune,
 • predlaže strategiju i politiku razvoja sporta,
 • imenuje i razrješava generalnog sekretara,
 • predlaže učlanjenje u međunarodne sportske i nedržavne asocijacije od interesa za OKBIH,
 • inicira uspostavljanje i održavanje odnosa s drugim nacionalnim olimpijskim komitetima,
 • predlaže isticanje kandidature za organizaciju Olimpijskih igara i drugih višesportskih takmičenja,
 • predlaže godišnje i višegodišnje programe javnih potreba sporta na državnom nivou te utvrđuje izvještaje o izvršenju programa i utrošku finansijskih sredstava,
 • daje mišljenja i preporuke za organiziranje većih međunarodnih sportskih takmičenja i priredbi u BIH,
 • odobrava pokroviteljstvo OKBIH-a pod utvrđenim uvjetima,
 • predlaže učlanjenje novih članova u OKBIH,
 • daje preporuke za učlanjenje sportskih saveza u međunarodne federacije,
 • predlaže počasne članove OKBIH-a,
 • ističe kandidate za članstvo u tijelima MOK -a i drugim asocijacijama čiji je OKBIH član,
 • imenuje i opoziva predstavnike OKBIH-a u drugim organizacijama, institucijama i tijelima,
 • utvrđuje učesnike Olimpijskih i Mediteranskih igara i drugih višesportskih takmičenja u nadležnosti OKBIH-a,
 • imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Izvršnog komiteta,
 • određuje predstavnike OKBIH-a za sudjelovanje na inostranim skupovima, manifestacijama, zvaničnim sastancima u organizaciji MOK-a,
 • odlučuje o načinu stjecanja i korištenja sredstava u okviru usvojenog programa i finansijskog plana,
 • odlučuje o obavljanju privrednih djelatnosti od interesa za OKBIH,
 • upravlja i raspolaže osnovnim sredstvima u vlasništvu OKBIH-a,
 • izriče mjere i sankcije u skladu sa Statutom,
 • donosi poslovnik o svom radu u skladu sa ovim Statutom i Olimpijskom poveljom,
 • obavlja i druge zadaće i poslove koje mu povjeri Generalna skupština, odnosno koje su mu stavljene u nadležnost Statutom OK BiH,
 • podnosi izvještaj o radu Olimpijskog komiteta Generalnoj skupštini Olimpijskog komiteta.