SINTEZA SPORTA I UMJETNOSTI

U programskoj osnovi OK BiH značajnu dimenziju zauzima ideja i koncept širenja Olimpijskih vrijednosti i Olimpijskog duha u BiH i u glavnom gradu, Sarajevu. Jedan od najreprezentativnijih segmenata OK BiH koji učestvuje u afirmaciji olimpijskih vrijednosti je Olimpijski muzej. Muzej je osnovan Odlukom Organizacionog komiteta XIV ZOI sa željom da trajno čuva uspomenu na organizaciju i realizaciju XIV ZOI. U prisustvu brojnih zvanica i predsjednika Međunarodnog Olimpijskog komiteta, H.A.Samarana, Muzej je svečano otvoren 08.02.1984.g., na dan otvaranja XIV ZOI Sarajevo. Koncept i programi Muzeja sačinjeni su po uzoru na Međunarodni olimpijski muzej u Lozani, sa idejom da vrši sintezu i afirmaciju dvije osnovne karakteristike, sport i umjetnost. Od 1984.g. do 1992.g. Muzej je pripremio preko 300 programa na temu sport i umjetnost, afirmišući univerzalne vrijednosti Olimpijskog duha i umjetnosti.

HISTORIJA  "ORGINALNOG" OLIMPIJSKOG MUZEJA

"Orginalni" Olimpijski muzej XIV Zimskih olimpijskih igara je sagrađen 1903. godine po projektu Karla Paržika za naručioca Nikolu Mandića, sarajevskog advokata. 

 

Muzej je nekada bio sjedište Američkog konzulata, kao i gradskog Komiteta Saveza komunista Sarajevo. Zgrada je građena na samom rubu padine sa prekrasnim pogledom na grad u tradiciji kasnog istoricizma s podsjećanjem na dvorove i palate aristrokratije. Nizom stepenica je spojena sa Markalama i centrom Sarajeva, a hladnjakom uvučenim u vrtno zelenilo je pospješila svoj mir. Iza nje proviruje impresivni toranj vile Hajnrika Rajtera, jednog od direktora Sarajevske pivare, koju je također projektovao Paržik u vrijeme kada je građena Mandićeva vila. I danas jednako plijeni, ovaj zamak u malom, bogatstvom ukrasa alpsko-folklornih stilskih elemenata i njemačke gotike. Ispred zgrade se prostire i lomi Ulica Petra Petrovića Petrakije (Petrakijina ulica) uglednog Sarajlije koji je bio aktivan u kulturnom, privrednom i političkom životu grada.

 

27. aprila 1992.g. na početku rata u BiH jedna od prvih kulturnih institucija pored Orijentalnog instituta i Nacionalne biblioteke koja je granatirana i uništena bio je Olimpijski muzej u Sarajevu. Angažovanjem zaposlenih u Muzeju i šire društvene zajednice u teškim ratnim uslovima eksponati Olimpijskog muzeja su evakuisani i spašeni, te pohranjeni na sigurna mjesta u podrume OC Zetra.

Spašeni eksponati su ponovo postavljeni u novom Olimpijskom muzeju koji je lociran u kompleksu Zetra u prostorijama OK BiH. Ovaj "novi" Olimpijski muzej u Sarajevu obnovljen je i svečano otvoren 08.02.2004.g. u povodu obilježavanja 20 godina XIV ZOI. Muzej je svečano otvorio g-din Žak Rog, predsjednik MOK-a i g-din Denis Zvizdić, premijer Kantona Sarajevo. Obnavljanjem Olimpijskog muzeja u Sarajevu, naglašena je važnost organizacije jednog od najvećih sportskih događaja na prostoru Jugoistočne Evrope, imajući u vidu da je Sarajevo bilo jedini domaćin održavanja zimskih olimpijskih igara u ovom regionu.Osnovna koncepcija novog Olimpijskog muzeja je da kroz sport i umjetnost prezentira duh Olimpizma, Olimpijske vrijednosti, kreativnost, mladost i ostale pozitivne tekovine ovog događaja. Kroz segment sporta Muzeju je prezentirana priprema, organizacija i realizacija XIV ZOI u Sarajevu, a kroz segment umjetnosti prezentirane su Mapa svjetske grafike „Art and Sport“ sa djelima umjetnika kao što su: Henri Mur, Endi Varhov, Mikelanđelo Pistoleto, kao i kolekcija savremenih umjetnika BiH, među kojima su djela Berbera, Kućanskog, Zaimovića itd.

Prostor Olimpijskog muzeja u Sarajevu takođe posjeduje opremu za video projekcije te se posjetiocima i grupama prezentiraju filmovi sa otvaranja, trajanja i zatvaranja XIV ZOI.

U okviru djelatnosti Olimpijskog muzeja prezentiraju se periodično razni programi, izložbe, predavanja, konferencije, na temu sport i umjetnost, sa ciljem širenja Olimpijskih vrijednosti i Olimpijskog duha.

OSNOVNA DJELATNOST

Olimpijski muzej u Sarajevu finansira se u okviru djelatnosti OK BIH. Ulaz u Muzej se ne plača, ulaz je slobodan, a eventulne prihode Muzej ostvaruje povremenim prihodima od Ministarstva za kulturu Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva kulture BiH. Generalno, rad muzeja se finansira sredstvima OK BIH.

Zbog nedostatka finansija, Olimpijski muzej u Sarajevu ima samo jednog uposlenika  ( v.d. direktor Muzeja), pa i pored kadrovskih problema ako se ima u vidu da je Muzej prije rata imao 8 stalno zaposlenih, djelatnost Muzeja se odvija uzlaznom putanjom sa pozitivnim rezultatima.

 

PROJEKTI

Kao jedan od najznačajnijih projekata za budućnost, Olimpijski muzej u Sarajevu pokrenuo je Inicijativu za izdavanje reprezentativne monografije (kataloga) o XIV ZOI, i Muzeju XIV ZOI.


Jedan od veoma značajnih projekata u narednom periodu je restauracija eksponata Olimpijskog muzeja. U proteklih 27 godina djelatnosti Olimpijskog muzeja nijedan eksponata nije restauriran ili obnovljen i pored teških oštećenja izazvanih granatiranjem Olimpijskog muzeja.

Granatiranjem Olimpijskog muzeja 27.aprila 1992.g. odpočela je inicijativa za rekonstukciju i adaptaciju uništene zgrade jednog od najreprezentativnijih arhitektonskih objekata, austrougarskog kulturnog nasljeđa – Vila Mandić. Ovaj objekat ušao je na spisak kulturnih dobara od posebnog nacionalnog interesa za BiH, što predstavlja povoljan uslov za daljnju adaptaciju ovog objekta. U proteklom periodu OK BiH angažovao se oko adaptacije i zaustavljanja propadanja ovog reprezentativnog objekta, tako je obnovljena kompletna krovna konstrukcija, postavljena nova drvenarija na vrata i prozore Olimpijskog muzeja, te djelomično obnovljena betonska konstrukcija unutrašnjosti Muzeja. U narednoj fazi potrebno je izvršiti adaptaciju fasade i enterijera, čime bi se kompletirala rekonstrukcija ovog objekta.

OK BIH usvojio je Projekat adaptacije Olimpijskog muzeja i njegove funkcije u budućnosti, tako je donešen zaključak da se zgrada Olimpijskog muzeja pretvori u  zgradu Olimpijske akademije BiH. To bi faktički bio otvoreni univerzitet na temu sporta sa brojnim programskim djelatnostima iz domena teorije i prakse sporta, prema uzoru na brojne nacionalne olimpijske komitete u svijetu koji posjeduju takvu instituciju.

Direktor Olimpijskog muzeja
Edin Numankadić