O NAMA:

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu OK BiH) je osnovan 4. juna 1992. godine. Nakon osnivanja i prvog nastupa sportista naše države na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992.godine, usljedilo je i zvanično priznanje od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta (dalje u tekstu MOK-a), koji je svoju Odluku donio na zasjedanju svog Izvršnog komiteta u Monaku 24.09.1993.godine.

Nakon osnivanja i međunarodnog priznanja, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je 08.12.2002. godine upisan u registar Ministarstva pravde kao prva sportska organizacija u koju se udružuju nacionalni sportski savezi. Upisom u ovaj registar, kao i potpisom Lozanske deklaracije od 28. Jula 1999. godine, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je konstituisan u krovno sportsko tijelo države Bosne i Hercegovine.

OK BiH kao član MOK-a je obavezan u svom radu poštovati pravila Olimpijske povelje, Statuta MOK-a, Etičkog kodeksa MOK-a, Svijetskog anti-doping kodeksa, zajedničke Izjave iz Lozane, Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, te Zakona o sportu Bosne i Hercegovine.

Stručna služba OK BiH ima 6 stalno uposlenih radnika podijeljenih po odjelima: odjel za sport, odjel za međunarodne odnose, odjel za administraciju, odjel za finansije, odjel za marketing, odjel za umjetnost i kulturu.

PROGRAM AKTIVNOSTI OLIMPIJSKOG KOMITETA BOSNE I HERCEGOVINE:

OK BiH svojim aktivnostima doprinosi jačanju ugleda države Bosne i Hercegovine u svijetu, te kroz sport, sportska tijela i sportske organizacije ostvaruje saradnju sa drugim državama.

OK BiH u skladu sa Zakonom o sportu BiH, Statutom i propisima MOK-a donosi svoj program aktivnosti kojima se utvrđuje:

 1. širenje i afirmacija principa olimpijskog pokreta i etičkih normi u sportu;

 2. briga i zaštita simbola i obilježlja MOK-a u BiH;

 3. predstavljanje sporta Bosne i Hercegovine u Međunarodnom Olimpijskom komitetu i odgovarajućim međunarodnim sportskim asocijacijama;

 4. organizacija i rukovođenje aktivnosti nastupa sportista BiH na Olimpijskom igrama I drugim zvaničnim međunarodnim takmičenjima u organizaciji MOK-a;

 5. podsticanje, praćenje i unapređenje sporta u BiH;

 6. učestvovanje u ostvarivanju politike razvoja sporta u BiH;

 7. predlaganje programa od javnog interesa u sportu;

 8. učešće u izradi Strategije;

 9. usklađivanje aktivnosti sportskih saveza BiH na ostvarivanju Strategije kao i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje olimpijskih sportova BiH.

 

 CILJEVI I DJELATNOST

 Ciljevi OK BiH su:

 • Osigurati poštivanje i provođenje Olimpijske povelje

 • Unapređivati Olimpijske principe, etičke i moralne kvalitete sporta u Bosni i Hercegovini

 • Unapređivati i štititi različite sportove u Bosni i Hercegovini

 • Obavezati se da će se poduzimati mjere protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja u sportu na osnovu rasne, političke, spolne ili druge pripadnosti

 • Da učestvuje u ostvarivanju politike razvoja sporta u BiH

 • Da nadležnim državnim organima predlaže programe od općeg interesa u sportu

 • Da učestvuje u izradi Strategije razvoja sporta u BiH

 • Da sarađuje sa Paraolimpijskim komitetom BiH i pruža pomoć u okviru svojih mogućnosti

 • Da usklađuje aktivnosti sportskih saveza olimpijskih sportova na ostvarivanju Strategije razvoja sporta u BiH

 • Da organizuje sportska takmičenja i sportske priredbe u zemlji u disciplinama olimpijskih sportova pod pokroviteljstvom MOK-a i EOK-a uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog ministarstva u BiH

 • Učestvovati u utvrđivanju i realizaciji sportsko-promotivnih programa na cjelokupnom teritoriju Bosne i Hercegovine

 • Imati ekskluzivne ovlasti predstavljanja Bosne i Hercegovine na Olimpijskim igrama i na regionalnim, kontinentalnim i svjetskim multidisciplinskim sportskim takmičenjima pod patronatom MOK-a

 • Imati obavezu učestvovanja na Olimpijskim igrama slanjem sportista. OKBiH mora oformiti, organizovati i voditi svoju delegaciju na Olimpijske igre i regionalna, kontinentalna i svjetska multidisciplinska sportska takmičenja pod patronatom MOK-a. OKBiH je takođe odgovoran za ponašanje članova svoje delegacije

 • Podsticati i preuzeti odgovornost za osnivanje državne Olimpijske akademije, Olimpijskog muzeja i kulturnih programa vezanih za Olimpijski pokret

 • Doprinijeti širenju ideje Olimpizma i Svjetskog anti-doping kodeksa u nastavnim programima fizičkog vaspitanja i sporta u školama i univerzitetskim ustanovama

 • Podsticati razvoj sporta

 • Doprinositi unapređenju stručnog rada trenera i sudija, kao i pružati pomoć u obuci sportsko-administrativnih kadrova

 • Raditi na održavanju dobrih i kooperativnih odnosa sa nadležnim organima vlade. Međutim, OKBiH će štititi svoju autonomiju i opirati se svim oblicima pritiska, uključujući i one političke, vjerske ili ekonomske prirode, koji ga mogu sprečavati u poštivanju Olimpijske povelje

 • Boriti se protiv upotrebe supstanci i procedura koje Međunarodni olimpijski komitet i međunarodne federacije zabranjuju. Usvojiti i provesti Svjetski anti-doping kodeks te pritom osigurati da anti-doping politike i pravila OKBiH te članske i/ili finansijske obaveze i procedure postupanja sa rezultatima budu usaglašene sa Svjetskim anti-doping kodeksom i da poštuju sve uloge i odgovornosti Nacionalnih olimpijskih komiteta koje su navedene u Svjetskom anti-doping kodeksu

 • Kandiduje organizatora Olimijskih igara, svjetskog ili evropskog prvenstva ili drugog sportskog takmičenja u disciplinama olimpijskih sportova

 • Obavljanje i drugih zadaća koje su utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima, kako je navedeno u članu 89. ovog Statuta.

 

PROPISI OK BIH:

Napravljeni su svi neophodni akti za funkcionisanje OK BiH kao pravnog lica i to:

 1. Statut OK BiH koji slijedi i poštuje načela MOK-a i Olimpijske Povelje.

 2. Pravilnik o radu OK BiH

 3. Pravilnik o radu Predsjedništva OK BiH

 4. Pravilnik o radu Izvršnog komiteta OK BiH

 5. Pravilnik o radu uslova unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta i raspoređivanje radnika OK BiH

 6. Pravilnik o finansijskom poslovanju

 7. Pravilnik o zaštiti požara i fizičkom obezbjeđenju imovine OK BiH

 8. Pravilnik o higijensko-tehničkoj zaštiti na radu

 9. Pravilnik o materijalno disciplinskoj odgovornosti

 10. Pravilnik o korištenju službenog vozila

 

AKTIVNOSTI OK BIH SU ŠIROKOG SPEKTRA, TE OSIM SPORTSKIH PROJEKATA OK BIH USPJEŠNO IMPLEMENTIRA KULTURNE, EDUKATIVNE I HUMANITARNE PROJEKTE.

 

1.           PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE OLIMPIJSKOG CENTRA „H.A.  SAMARANCH“ ZETRA

Od svog osnivanja 1992. godine, pa do danas, OK BiH je uz veliku pomoć MOK-a sudjelovao u radu svih njegovih asocijacija kao što su: Asocijacija Svjetskih nacionalnih olimpijskih komiteta, Olimpijska solidarnost, Evropski olimpijski komitet, svjetske međunarodne federacije i svih drugih tijela sa kojima OK BiH ima veoma dobru i sadržajnu saradnju.

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je uz pomoć MOK-a, grada Barcelone, Evropske Unije, Grada Sarajeva a naročito velike podrške počasnog predsjednika MOK-a gospodina Huana Antonia Samarana uspio realizirati Projekat rekonstrukcije i dogradnje Olimpijskog centra Zetra gdje je obavljeno svečano zatvaranje XIV Zimskih olimpijskih igara. Počasni predsjednik MOK-a, H.A.Samaran (1920.-2010.) je u martu 1999. godine svečano otvorio Olimpijski centar Zetra, te Olimpijskom komitetu BiH predao vlasništvo nad namjenski dograđenim kancelarijskim prostorom i Olimpijskim muzejom ukupne površine od 933 m2.

Realizacijom ovog projekta hiljade mladih sportista – potencijalnih olimpijaca, kao i njihovi matični savezi su dobili prostor za nesmetano obavljanje trenažnog procesa i organizaciju velikih sportskih takmičenja. Zahvaljujući Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine Olimpijski centar Zetra danas spada među najmodernije sportske dvorane u svijetu.

2.           UJEDINJENJE SPORTA U BIH

U julu 1999. godine na inicijativu OK BiH pod pokroviteljstvom MOK-a i uz punu potporu sportaša i sportskih radnika sa cijele teritorije BiH započeli su razgovori MOK-a i predstavnika etničkih grupacija o ujedinjenju sporta na čitavoj teritoriji BiH. Projekat ujedinjenja sporta u BiH na principima ravnopravnosti demokratskih odnosa, predložen je od MOK-a. MOK je dao prijedloge za organizaciju sportskih strukovnih saveza i njihovog Statuta, organizaciju NOK-a BiH i njegovog Statuta na principima Olimpijske povelje kao i prijedloge za regulisanje drugih oblasti kao što su obrazovanje, informisanje, stručna pravna pomoć, solidarnost i sve druge aktivnosti koje su važne za organizaciju sporta u jednoj državi.

28. jula 1999. godine u Lozani, potpisana je Lozanjska deklaracija kojom se OK BiH konstituiše kao krovna sportska organizacija države Bosne i Hercegovine. Potpisivanje Lozanske deklaracije je rezultiralo činjnicom da je već na Olimpijskim igrama u Sydney-u 2000. godine naš Olimpijski tim bio sastavljen od sportaša sa cijele teritorije države Bosne I Hercegovine.

Nakon trogodišnjeg rada a uz podršku MOK-a ovaj projekat je okončan u decembru 2002. godine. BH sport je ujedinjen a sportisti putem svojih matičnih federacija učestvuju u zajedničkim ligama BiH.

BiH je veoma značajan primjer u svijetu kako su međunarodne sportske organizacije na čelu sa MOK-om na osnovu načela Olimpijske povelje uspjele putem sporta doprinjeti pomirenju sportista različitih nacionalnosti. To je dalo odgovarajući doprinos ukupnom razvoju demokratskih odnosa u BiH.

Tokom 2006. godine jedan od najprioritetnijih zadataka OK BiH je bilo donošenje akta "Zakon o sportu BiH". Uz velike napore čelnika OK BiH Zakon o sportu je usvojen na državnom nivou maja 2008. godine.

 

3.           SPORTSKE MANIFESTACIJE I PROJEKTI:

3.1.

OK BiH je izuzetno ponosan na uspješno realizovane projekte usmjerene ka sportskim strukovnim savezima BiH i projekte direktne podrške vrhunskim sportistima za dugoročne i kratkoročne sportske pripreme.

3.2.

Spektakularna  sportska manifestacija u BiH koja je održana u februaru 2004. godine je bila obilježavanje 20. godišnjice XIV ZOI u Sarajevu. U sklopu ove manifestacije održana je Gala revija sportista - učesnika ZOI 84  uz prisustvo mnogih državnika i najznačajnijih svjetskih sportskih radnika. Gotovo svi domaći i inostrani mediji su prenosili ovaj svečani olimpijski događaj. Inicijativu za ovu manifestaciju, cjelokupnu organizaciju i realizaciju je pokrenuo i sproveo OK BiH.

 • Na ovoj klizačkoj reviji učestvovalo je ukupno 18 osvajača medalja sa Evropskog prvenstva u Budimpešti 2004. godine.

 • Klizačka revija je direktno prenošena preko JS TV BiH i Eurosporta, a ovu manifestaciju, koja je trajala 2 sata u direktnom prijenosu, je vidjelo oko 100.000.000 gledalaca u 54 zemlje svijeta.

Ova manifestacije je ponudila i niz drugih aktivnosti kao što je svečani koncert u Narodnom pozorištu, svečano otvaranje novog Olimpijskog muzeja XIV ZOI, posjeta OC Jahorina i razne protokolarne posjete državnim institucijama BiH.

3.3.

U prostorijama OK BiH je 2010 godine održan i sastanak  Izvršnog komiteta Evropske nevladine sportske organizacije – ENGSO.

3.4.

Posebno smo ponosni na činjenicu da je OK BIH  Septembra 2010. godine organizovao sastanak Predsjednika i Generalnih sekretara Centralne i Jugoistočne Evrope u prostorijama OK BiH.

3.5.

Olimpijski dan koji se obilježava 23. juna predstavlja jedinstven globalni događaj na Svijetu, a koji se obilježava svake godine. Nacionalni olimpijski komiteti širom svijeta proslavljaju ovu univerzalnu proslavu sa građanima svoje zemlje. Ovo je događaj kojim se slavi olimpizam i olimpijski duh i u okviru ovih vrijednosti organizuju se mnoge sportske aktivnosti, kao i „olyimpic day run“.

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine svake godine učestvuje u ovoj proslavi organizujući razne sportske aktivnosti.

3.6.

Projekat ''Izbor sportiste godine'' u organizaciji Olimpijskog komiteta BiH realizira se krajem tekuće godine, a prva manifestacija je održana 2011. godine. Projekat ima za cilj da prezentira i afirmiše vrhunske sportske rezultate u godini na izmaku, kao i njihove sudionike. Nadalje, želi da podstakne sportiste, trenere, sportske klubove i saveze, kao i sportske radnike da vrijedno nastave i sa promoviranjem olimpijskih vrijednosti kao što su: prijateljstvo, respekt, izvrsnost, fer play.

Projekat ''Izbor sportiste godine'' se prije svega odnosi na sve sportiste i sportske radnike sa područja Bosne i Hercegovine sa posebnim akcentom na vrhunske sportiste, sportske kolektive i sportske radnike koji su u tekućoj godini ostavili najdublji trag po pitanju rezultata i dostignuća na sportskim terenima širom svijeta.

3.7.

Olimpijski komitet je realizirao projekat “Slavimo olimpizam” koji se sastojao iz niza sportskih aktivnosti, kao i medijske kampanje. Medijska kampanja projekta „Olimpijska porodica – Slavimo olimpizam“ počela je 21. decembra 2013. godine kada je organizovana prva press konferencija u povodu predstavljanja projekta „Olimpijska porodica – Slavimo olimpizam“.

U sklopu ovog projekta realizirane su sljedeće aktivnosti:

- obilježavanje 30. godišnjice ZOI '84 SARAJEVO

- promocija bh olimpijskog tima za ZOI Sochi 2014

- Olimpijski sportski vikend (Bjelašnica, Jahorina, Zetra)

- umjetničke izložbe ''Olimpizam''

- IceFest 2014 Hokej na ledu

- Sarajevo Open 2014 Umjetničko klizanje

4.           EDUKACIJSKI PROJEKTI:

4.1.

OK BiH već godinama kao partner sudjeluje  u projektu "Nove tehnologije u sportu". Rukovodilac i inicijator projekta je bio dekan Fakulteta za sport i tjelesni odgoj u Sarajevu, prof.dr. Izet Rađo. Projekat je podržao MOK učešćem Žaka Roga na otvaranju ovog Simpozija u aprilu 2005. godine u prostorijama OK BiH, tj. Olimpijskog muzeja, te se ovaj Simpozij već tradicionalno održava svake godine.

4.2.

Decembra 2007. godine OK BiH je bio dio Projekta "Vjetrovi globalizacije, utjecaj na sport i društvo" koji je organizovan u prostorijama OK BIH (Olimpijski muzej). Ovo je, također, bila prilika da sportski radnici i sportisti razmijene i unaprijede svoja iskustva u domenu sporta.

4.3.

Olimpijski komitet BiH je tokom 2014. godine uspješno počeo implementaciju projekta “Naprednih kurseva menadžmenta u sportu”. Prvu generaciju polaznika čine generalni sekretari 16. državnih sportskih sveza u BiH koji su preporučeni od strane matičnih organizacija.

Program cijelokupnog kursa u potpunosti diktiran od strane IOC-a, te je osmišljen u saradnji sa više od 150 svijetskih priznatih naučnika i stručnjaka iz oblasti manadžementa u sportu i obuhvata učenje o ključnim kompetencijama neophodnim za uspješno vođenje sportskih organizacija u trajanju od 6 modula koji obrađuju 6 osnovnih menadžerskih oblasti:

- Uređenje olimpijske sportske organizacije (historijski kontekst, upravljanje, upravljanje promjenama, itd.

- Strateško upravljanje

- Upravljanje humanim resursima

- Upravljanje finansijama 

- Organizovanje sportskog događaja (Project Management)

4.4.

Tehnički kursevi za trenere predstavljaju jedan od programa Olimpijske solidarnosti koji je usmjeren na edukaciju trenera. Glavni cilj programa tehničkih kurseva je pružanje osnovne obuke za trenere (službeno priznatim kao takavim od strane saveza) kroz kurseve koje predvodi ekspert iz inostranstva. Osnovna ideja je omogućiti standardizaciju treninga, s obzirom da su prisutni treneri iz cijelog svijeta time osigurati kvalitetu i performanse od velikog značaja za poboljšanje sportske strukture određene zemlje (nacionalni savezi, treneri, sportisti, itd).

Olimpijski komitet BiH je aplicirao i realizirao slijedeće tehničke kurseve:

- Tenis

- Ragbi (I i II nivo)

- Badminton

- Hrvanje

4.5.

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je prepoznao relanu potrebu za djelovanjem u području ekološki održivog razvoja u našoj zemlji. U skladu sa time je aplicirao sa projektom Okoliš - Olimpijska borilišta i ekološki održivi razvoj Olimpijskoj solidarnosti. Razlozi za djelovanje na ovom polju su prije svega devastirajuće poplave kao i aktiviranje mnogobrojnih klizišta što je realna opasnost po ekološki, socijalni, a tako i privredni segmet našeg društva.

Projekat pošumljavanja je od izuzetnog značaja za našu društvenu zajednicu, s obzirom da je svijest o ekološkoj održivosti u Bosni i Hercegovini na niskom nivou. Projekat je osim konkretnog učinka dao veliki doprinos  kroz edukaciju mladih, sportista, strukovnih sportskih saveza, sportskih radnika i volontera involviranih u sam projekat. Medijsko pokroviteljstvo je pružilo mogućnost da utičemo na širu populaciju razvijajući svijest o odnosu prema prirodi i ekološkom okruženju  koje je osnov za zdraviji život kompletne zajednice.

Sam projekat se sastojao od tri osnovne faze realizacije, a to su: čišćenje terena oko Olimpijskih borilišta, edukaciju po školama i pošumljavanje terena.

Partner OK BiH u realizaciji ovog Projekta je organizacija "Lets Do It"

4.6.

Olimpijski komitet BiH je u saradnji sa Američkom ambasadom u Sarajevu tokom 2012. godine inicirao projekat “Zimska i Ljetna olimpijska akademija”. Smisao projekta je povezivanje mladih ljudi različitih nacionalnosti, iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, kroz sportske aktivnosti i edukativni program o vrijednostima Olimpizma. Ovaj projekat je bio značajan korak ka jačanju kapaciteta za razvoj novih pristupa, aktivnosti i strategija, te je imao za cilj promoviranje poštovanje, prijateljstva, tolerancije, izvrsnost, i solidarnost, kroz sport. Projekat je usko povezan sa ciljevima i djelatnostima OKBIH: „...protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja i sportu na osnovu rasne, etničke, vjerske, političke, spolne ili druge pripadnosti.“, a utemeljen Olimpijskom Poveljom. Nastavak projekta je omogućen u saradnji sa NATO štabom u Sarajevu.

4.7.

Olimpijski komitet BiH vrši kontinuiranu edukaciju u osnovnim i srednjim školama, a na temu olimpijskih vrijednosti; prijateljstva, poštovanja i izvrsnosti, te historiji olimpijskih igara, moderne historije olimpijskim igara i BH olimpijskom timu. Do sada je posjećeno preko stotinu osnovnih i srednjih škola na cijeloj teritoriji BiH.

4.8.

Olimpijski komitet BiH je bio domaćin „III regionalnog marketing seminara“. Seminar u trajanju od 3 dana je učesnicima ponudio upoznavanje sa najboljim načinima rješavanja praktičnih problema, te su instruirani kako na najbolji način rješavati prepreke i probleme sa kojima se susreću olimpijski komiteti i njihovi odjeli za marketing. Pored predstavnika 13 zemalja iz šireg regijona, na seminaru su učestvovali i eminentni predavači, eksperti Međunarodnog olimpijskog komiteta iz oblasti marketinga. Svi učesnici su izrazili izuzetno zadovoljstvo nivoom organizacije, te će isti u svakom slučaju imati pozitivne efekte na podizanje imidža OK BiH. 

4.9.

U saradnji sa NATO štabom u Sarajevu, Olimpijski komitet BiH je održao  edukativna predavanja na visokoškolskim ustanovama u Sarajevu i Travniku na temu promocije olimpijskih i demokratskih vrijednosti.

Na predavanjima je bilo prisutno preko 500 studenata koji su kroz interesantne prezentacije bili u prilici da se upoznaju sa radom i misijom kako OK BiH tako i NATO štaba u Sarajevu.

4.10.

OK BiH kao specijalni parner, aktivno podržava i učestvuje u projektu "Sportske igre mladih", a kao dio globalnog projekta "Sport za sve".

4.11.

OK BiH aktivno učestvuje na realizaciji dostupnih projekata Evropske Unije, kao što su ERASMUS + Sport projekti i projekti IPA programa Prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina.

ERASMUS+ Sport projekti koje OK BiH imeplementira: ''Kako voditi sportski klub do uspješne budućnosti - SportGO'', ''Edukacija sportista iz poduzetništva - novi pristup dualnoj karijeri sportista - AtLETyC'', “Integracija elitnih sportaša na tržište rada kroz valorizaciju transverzalnih kompetencija – ELIT-in“ i ''Sportaši postaju socijalni poduzetnici! Razvijanje programa obuke socijalnog poduzetništva temeljenog na igrama za sportaše - SENTA''.

Projekti IPA programa Prekogranične saradnje: ''Socijalno uključivanje kroz parasport - ParaInspired!'' i ''Muzejske priče''.

Za više informacija o EU projektima koje realizira OK BiH, molimo vas posjetite sekcije ''EU projects''.

   

4.12.

Krajem 2015. godine, Olimpijski komitet BiH je implementirao projekat ''Žena i sport'', koji je bio usmjeren na uključivanje i prepoznavanje pripadnica ljepšeg pola u oblasti sporta i tjelesnog odgoja sa posebnim akcentom na sportski menadžment.

5.           KULTURNI PROJEKTI:

5.1.

Olimpijski komitet BiH je u 2014. godini aplicirao i realizirao projekat „Olimpijskog nasljeđa“ pri Fondu olimpijske solidarnosti. Ovaj projekat je podrazumjevao osnivanje biblioteke i štampanje kataloga Olimpijskog muzeja u Sarajevu.

5.2.

Dr.Taib Delić, predsjednik Zdravstvene komisije OK BiH je donirao Olimpijskom muzeju privatnu kolekciju poštanskih markica koje su štampane u cijelom svijetu, a povodom organizacije XIV ZOI Sarajevo 1984.g. , te je ovom prilikom upriličena izložba u Olimpijskom muzeju.

Kolekcija poštanskih markica za buduće naraštaje ima posebnu istorijsku baštinu, a za Olimpijski muzej neprocjenjivu kolekcijsku vrijednost.

5.3.

U okviru kulturnih djelatnosti OK BiH, održane su brojne promocije knjiga i publikacija, prezentacije raznih manifestacija, seminara, okruglih stolova sa ciljem afirmacije Olimpijskih vrijednosti.


6.           HUMANITARNI RAD:

OK BiH kao društveno odgovorno udruženje je pokrenuo i učestvovao u mnogim humanitarnim akcijama te ćemo ovom prilikom nabrojati samo neke od njih.

6.1.

Na promociji knjige "Globalno liderstvo" autora prof. dr. Izeta Rađe i doc. dr. Mile Sadžaka, novac prikupljen od prodaje ove knjige je uručen za liječenje bolesne djece.

6.2.

Dječije selo SOS Kinderdorf je posjetila delegacija OK BiH sa sportistima olimpijcima, te porodicama u selu uručili prigodne paketiće sportske opreme.

6.3.

Predstavnicima ustanove za djecu sa posebnim potrebama iz Pazarića je uprilićen prijem u prostorijama OK BiH (Olimpijski muzej), te su im tom prilikom urućeni prigodni pokloni-novogodišnji paketići za njihove mlade štičenike.

6.4.

OK BiH je proslijedio doniranu biciklističku opremu  slijedećim biciklističkim klubovima u razvoju:

 • Biciklistički klub "Goražde"

 • Biciklistički klub "Istok" Bijeljina

 • Biciklistički klub "Gračanica"

6.5.

OK BiH je u 2014. godini  uručio donacije narodnim kuhinjama u Sarajevu.

6.6.

Jedan od najvećih humanitarnih projekata koje je OK BiH realizovao u 2014 godini i na koji je posebno ponosan  je pomoć ugroženim i nastradalim  klubovima od elementarne nepogode – poplave. OK BiH je u prvom dijelu ove pomoći  skupa sa donacijama strukovnih sportskih saveza , poslao sleper higijenskih potrepština, hrane i vode u najugroženija područja, Maglaj, Doboj i Brčko.

Olimpijski komitet BiH je nastavio svoje aktivnosti i aplicirao na mnogobrojne projekte kako bi ovaj put  pomogao najugroženijim sportskim klubovima, koji se takmiče od najnižeg do najvišeg ranga takmičenja i dolaze iz gotovo svih sportskih strukovnih saveza u BiH, prisutnih na poplavljenim područjima.

Uz veliku pomoć Međunarodnog i Evropskog olimpijskog komiteta Olimpijski komitet BiH je dodijelio kompletne opreme za 77 sportskih klubova i 3500 sportista, kojima je ova oprema bila najpotrebnija.