O NAMA:

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu OK BiH) je osnovan 4. juna 1992. godine. Nakon osnivanja i prvog nastupa sportista naše države na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992.godine, usljedilo je i zvanično priznanje od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta (dalje u tekstu MOK-a), koji je Odluku donio na zasjedanju svog Izvršnog komiteta u Monaku 24.09.1993.godine.

Nakon osnivanja i međunarodnog priznanja, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je 08.12.2002. godine upisan u registar Ministarstva pravde kao prva sportska organizacija u koju se udružuju nacionalni sportski savezi. Upisom u ovaj registar, kao i potpisom Lozanske deklaracije od 28. jula 1999. godine, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je konstituisan u krovno sportsko tijelo države Bosne i Hercegovine.

OK BiH, kao član MOK-a, je obavezan u svom radu poštovati pravila Olimpijske povelje, Statuta MOK-a, Etičkog kodeksa MOK-a, Svjetskog anti-doping kodeksa, zajedničke Izjave iz Lozane, Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, te Zakona o sportu Bosne i Hercegovine.

Stručna služba OK BiH ima 8 stalno uposlenih radnika podijeljenih po odjelima: odjel za sport, odjel za međunarodne odnose, odjel za administraciju, odjel za finansije, odjel za marketing, odjel za umjetnost i kulturu.

PROGRAM AKTIVNOSTI OLIMPIJSKOG KOMITETA BOSNE I HERCEGOVINE:

OK BiH svojim aktivnostima doprinosi jačanju ugleda države Bosne i Hercegovine u svijetu, te kroz sport, sportska tijela i sportske organizacije ostvaruje saradnju sa drugim državama.

OK BiH u skladu sa Zakonom o sportu BiH, Statutom i propisima MOK-a donosi svoj program aktivnosti kojima se utvrđuje:

 1. širenje i afirmacija principa olimpijskog pokreta i etičkih normi u sportu;

 2. briga i zaštita simbola i obilježlja MOK-a u BiH;

 3. predstavljanje sporta Bosne i Hercegovine u Međunarodnom olimpijskom komitetu i odgovarajućim međunarodnim sportskim asocijacijama;

 4. organizacija i rukovođenje aktivnosti nastupa sportista BiH na Olimpijskom igrama i drugim zvaničnim međunarodnim takmičenjima u organizaciji MOK-a;

 5. podsticanje, praćenje i unapređenje sporta u BiH;

 6. učestvovanje u ostvarivanju politike razvoja sporta u BiH;

 7. predlaganje programa od javnog interesa u sportu;

 8. učešće u izradi Strategije;

 9. usklađivanje aktivnosti sportskih saveza BiH na ostvarivanju Strategije kao i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje olimpijskih sportova BiH.

 

 CILJEVI I DJELATNOST

 Ciljevi OK BiH su:

 • Osigurati poštivanje i provođenje Olimpijske povelje

 • Unapređivati Olimpijske principe, etičke i moralne kvalitete sporta u Bosni i Hercegovini

 • Unapređivati i štititi različite sportove u Bosni i Hercegovini

 • Obavezati se da će se poduzimati mjere protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja u sportu na osnovu rasne, političke, spolne ili druge pripadnosti

 • Da učestvuje u ostvarivanju politike razvoja sporta u BiH

 • Da nadležnim državnim organima predlaže programe od općeg interesa u sportu

 • Da učestvuje u izradi Strategije razvoja sporta u BiH

 • Da sarađuje sa Paraolimpijskim komitetom BiH i pruža pomoć u okviru svojih mogućnosti

 • Da usklađuje aktivnosti sportskih saveza olimpijskih sportova na ostvarivanju Strategije razvoja sporta u BiH

 • Da organizuje sportska takmičenja i sportske priredbe u zemlji u disciplinama olimpijskih sportova pod pokroviteljstvom MOK-a i EOK-a uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog ministarstva u BiH

 • Učestvovati u utvrđivanju i realizaciji sportsko-promotivnih programa na cjelokupnom teritoriju Bosne i Hercegovine

 • Imati ekskluzivne ovlasti predstavljanja Bosne i Hercegovine na Olimpijskim igrama i na regionalnim, kontinentalnim i svjetskim multidisciplinskim sportskim takmičenjima pod patronatom MOK-a

 • Imati obavezu učestvovanja na Olimpijskim igrama slanjem sportista. OKBiH mora oformiti, organizovati i voditi svoju delegaciju na Olimpijske igre i regionalna, kontinentalna i svjetska multidisciplinska sportska takmičenja pod patronatom MOK-a. OKBiH je takođe odgovoran za ponašanje članova svoje delegacije

 • Podsticati i preuzeti odgovornost za osnivanje državne Olimpijske akademije, Olimpijskog muzeja i kulturnih programa vezanih za Olimpijski pokret

 • Doprinijeti širenju ideje Olimpizma i Svjetskog anti-doping kodeksa u nastavnim programima fizičkog vaspitanja i sporta u školama i univerzitetskim ustanovama

 • Podsticati razvoj sporta

 • Doprinositi unapređenju stručnog rada trenera i sudija, kao i pružati pomoć u obuci sportsko-administrativnih kadrova

 • Raditi na održavanju dobrih i kooperativnih odnosa sa nadležnim organima vlade. Međutim, OKBiH će štititi svoju autonomiju i opirati se svim oblicima pritiska, uključujući i one političke, vjerske ili ekonomske prirode, koji ga mogu sprečavati u poštivanju Olimpijske povelje

 • Boriti se protiv upotrebe supstanci i procedura koje Međunarodni olimpijski komitet i međunarodne federacije zabranjuju. Usvojiti i provesti Svjetski anti-doping kodeks te pritom osigurati da anti-doping politike i pravila OKBiH te članske i/ili finansijske obaveze i procedure postupanja sa rezultatima budu usaglašene sa Svjetskim anti-doping kodeksom i da poštuju sve uloge i odgovornosti Nacionalnih olimpijskih komiteta koje su navedene u Svjetskom anti-doping kodeksu

 • Kandiduje organizatora Olimijskih igara, svjetskog ili evropskog prvenstva ili drugog sportskog takmičenja u disciplinama olimpijskih sportova

 • Obavljanje i drugih zadaća koje su utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima, kako je navedeno u članu 89. ovog Statuta.

 

PROPISI OK BIH:

Napravljeni su svi neophodni akti za funkcionisanje OK BiH kao pravnog lica i to:

 1. Statut OK BiH koji slijedi i poštuje načela MOK-a i Olimpijske Povelje. (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Pj5_GsdtuKYYcADdsZsno0TLSJLh8pDm)

 2. Pravilnik o radu OK BiH

 3. Pravilnik o radu Predsjedništva OK BiH

 4. Pravilnik o radu Izvršnog komiteta OK BiH

 5. Pravilnik o radu uslova unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta i raspoređivanje radnika OK BiH

 6. Pravilnik o finansijskom poslovanju

 7. Pravilnik o zaštiti požara i fizičkom obezbjeđenju imovine OK BiH

 8. Pravilnik o higijensko-tehničkoj zaštiti na radu

 9. Pravilnik o materijalno disciplinskoj odgovornosti

 10. Pravilnik o korištenju službenog vozila

 

AKTIVNOSTI OK BIH SU ŠIROKOG SPEKTRA, TE OSIM SPORTSKIH PROJEKATA OK BIH USPJEŠNO IMPLEMENTIRA KULTURNE, EDUKATIVNE I HUMANITARNE PROJEKTE.

 

1.           PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE OLIMPIJSKOG CENTRA „H.A.  SAMARANCH“ ZETRA

Od svog osnivanja 1992. godine, pa do danas, OK BiH je uz veliku pomoć MOK-a sudjelovao u radu svih njegovih asocijacija kao što su: Asocijacija Svjetskih nacionalnih olimpijskih komiteta, Olimpijska solidarnost, Evropski olimpijski komitet, svjetske međunarodne federacije i svih drugih tijela sa kojima OK BiH ima veoma dobru i sadržajnu saradnju.

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je uz pomoć MOK-a, grada Barcelone, Evropske Unije, Grada Sarajeva, a naročito velike podrške počasnog predsjednika MOK-a gospodina Huana Antonia Samarana uspio realizirati Projekat rekonstrukcije i dogradnje Olimpijskog centra Zetra gdje je obavljeno svečano zatvaranje XIV Zimskih olimpijskih igara. Počasni predsjednik MOK-a, H.A.Samaran (1920.-2010.) je u martu 1999. godine svečano otvorio Olimpijski centar Zetra, te Olimpijskom komitetu BiH predao vlasništvo nad namjenski dograđenim kancelarijskim prostorom i Olimpijskim muzejom ukupne površine od 933 m2.

Realizacijom ovog projekta hiljade mladih sportista – potencijalnih olimpijaca, kao i njihovi matični savezi su dobili prostor za nesmetano obavljanje trenažnog procesa i organizaciju velikih sportskih takmičenja. Zahvaljujući Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, Olimpijski centar Zetra danas spada među najmodernije sportske dvorane u svijetu.

2.           UJEDINJENJE SPORTA U BIH

U julu 1999. godine na inicijativu OK BiH pod pokroviteljstvom MOK-a i uz punu potporu sportista i sportskih radnika sa cijele teritorije BiH započeli su razgovori MOK-a i predstavnika etničkih grupacija u našoj državi o ujedinjenju sporta na čitavoj teritoriji BiH. Projekat ujedinjenja sporta u BiH na principima ravnopravnosti demokratskih odnosa, predložen je od MOK-a. MOK je dao prijedloge za organizaciju sportskih strukovnih saveza i njihovih Statuta, organizaciju NOK-a BiH i njegovog Statuta na principima Olimpijske povelje, kao i prijedloge za regulisanje drugih oblasti kao što su obrazovanje, informisanje, stručna pravna pomoć, solidarnost i sve druge aktivnosti koje su važne za organizaciju sporta u jednoj državi.

28. jula 1999. godine u Lozani, potpisana je Lozanska deklaracija kojom se OK BiH konstituiše kao krovna sportska organizacija države Bosne i Hercegovine. Potpisivanje Lozanske deklaracije je rezultiralo činjnicom da je već na Olimpijskim igrama u Sydney-u 2000. godine naš Olimpijski tim bio sastavljen od sportista sa cijele teritorije države Bosne i Hercegovine.

Nakon trogodišnjeg rada, a uz podršku MOK-a, ovaj projekat je okončan u decembru 2002. godine. BH sport je ujedinjen, a sportisti putem svojih matičnih federacija učestvuju u zajedničkim ligama BiH.

Tokom 2006. godine jedan od najprioritetnijih zadataka OK BiH je bilo donošenje akta "Zakon o sportu BiH". Uz velike napore čelnika OK BiH Zakon o sportu je usvojen na državnom nivou maja 2008. godine.

 

3.    PROJEKTI PODRŠKE SPORTSKIM STRUKOVNIM SAVEZIMA I SPORTISTIMA BOSNE I HERCEGOVINE

OK BiH je izuzetno ponosan na uspješno realizovane projekte usmjerene ka sportskim strukovnim savezima BiH i projekte direktne podrške vrhunskim sportistima za dugoročne i kratkoročne sportske pripreme.

S tim u vezi, potrebno je posebno naglasiti da Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, od svog osnivanja, kontinuirano realizira projekte Olimpijske solidarnosti usmjerene na stipendiranje vrhunskih bh sportista koji su evidentni kandidati za učešće na Olimpijskim igrama.

Također, OK BiH je, pod pokroviteljstvom Olimpijske solidarnosti, realizirao projekat Strateških radionica sa sportskim strukovnim savezima BiH. Projekat je imao dvostruki cilj, i to: uvid u stanje u sportskim strukovnim organizacijama evaluacijom njihovih kapaciteta, a zatim na osnovu evaluacije, mogućnost da poboljšaju svoj rad strateškim planiranjem usmjerenim na unaprijeđenje najvažnijih polja njihovog djelovanja.

Aktivnosti koje su usmjerene na procjenu stanja sportskih saveza obuhvatila su slijedeća polja:

a) Upravljanje (struktura, pravila i propisi)

b) Administracija (planiranje, organizacija i procedure)

c) Humani resursi (volonteri, osoblje, kompetencije uposlenika)

d) Finansijski resursi (finansijski menadžment i procedure)

e) Marketing i komunikacije (marketing, sponzorstvo i PR)

f) Servisi i usluge (tip usluge koje se pružaju članstvu)

g) Odnosi i saradnja (odnosi sa članicama, ministarstvima, internacionalnim federacijama)

h) Sportsko okruženje (pozicija sportista, sistemi identifikacije talenata, politička podrška sportu).