POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Usluge organizacije događaja, Sarajevo, Inđija

 

 

Ovim putem Vas pozivamo da učestvuje u dostavljanju ponuda u sklopu pojednostavljene procedure za gore navedeni Ugovor, a za potrebe realizacije projekta IPA programa Prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina: ''Socijalna integracija kroz parasport - ParaInspired!'' (eng. ''Social integration through parasport - ParaInspired!'') kojeg finansijski podržava Evropska komisija. Kompletnu dokumentaciju za dostavljanje ponuda možete naći u prilogu ovog poziva. Ona uključuje sljedeće:

 

 

DIO A: Informacije za dobavljače

1. Informacije za dostavljenje ponude

2. Tehničke informacije

3. Dodatne informacije

Primjer Ugovora između dobavljača i ugovarača

 

DIO B: Primjer Ponude dobavljača

1. Informacije o dobavljaču

2. Izjava dobavljača

3. Tehnička ponuda

 

DIO C: Primjer finansijske ponude

 

Ostale informacije

I.  Lista subjekata pozvanih za dostavljanje ponuda

II. Primjer evaluacijskog izvještaja

 

Za više detalja o tenderskoj procuduri, molimo Vas da se referišete na Praktični vodič i anekse, koje možete preuzeti sa sljedeće web stranice:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Očekujemo da Vašu ponudu dostavite u roku navedenom u Tački 1 Informacije za dobavljače. Molimo Vas da istu dostavite na adresu i u skladu sa zahtjevima navedenim u Informacijama za dobavljače. Dostavljanjem ponude prihvatate da zaprimite obaviještenje o rezultatima procedure elektronskim putem. Ukoliko odlučite da ne dostavite ponudu, molimo Vas da nas informišete pismenim putem o tome, uključujući razloge za Vašu odluku. 

Za tendersku dokumentacije, molimo Vas da nas kontaktirate putem maila: jasmin@okbih.ba.