Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10), te u skladu sa potpisanim Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja “Posao za sve” br:243-01/20 dana 03.03.2020. godine, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine 09.03.2020.godine raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno

 

U SEKTORU ZA SPORT, MEĐUNARODNE ODNOSE I PROJEKTE

Na poziciju : "Viši stručni saradnik za olimpijsko naslijeđe, muzej i projekte" na 12 mjeseci:

 

Viši stručni saradnik za olimpijsko naslijeđe, muzej i projekte

Opis poslova:

-          Realizira kulturno-edukativne programe u svrhu promocije i afirmacije Olimpijskog naslijeđa;

-          Piše i aplicira na projekte iz djelatnosti Olimpijskog muzeja i Olimpizma;

-          Čuva kolekcije i fundus Olimpijskog muzeja;

-          Vrši projekcije i ažuriranje postavke filmova muzeja kroz projekte Olimpijske solidarnosti i projekte Olimpijskog muzeja u Lozani, projekte EU,  kao i kroz domaće projekte;

-          Vrši restauraciju eksponata muzeja;

-          Sarađuje sa Međunarodnim olimpijskim komitetom i međunarodnim institucijama zaduženim za zaštitu i promociju olimpijskog naslijeđa;

-          Sarađuje sa ambasadama država akreditiranih u Bosni i Hercegovini koje provode projekte iz oblasti sporta i kulture;

-          Sarađuje sa nadležnim ministarstvima i institucijama u Bosni i Hercegovini;

-          Sarađuje sa domaćim i međunarodnim medijskim kućama u cilju promocije i afirmacije rada Olimpijskog muzeja;

-          Sarađuje sa školama i visokoškolskim ustanovama sa ciljem osiguranja posjete studenata, djece i omladine Olimpijskom muzeju;

-          Sarađuje u organizaciji promotivnih manifestacija u cilju okupljanja uglednih zvaničnika i sportista (Izbor sportiste godine, Obilježavanje jubileja OK BiH i Olimpijskog muzeja itd.);

-          Brine se o biblioteci OK BiH, pribavlja potrebnu literaturu, brine se o njenom korištenju, vodi evidenciju o istoj, vrši mjesečni popis iste, itd;

-          Izrađuje i dizajnira propagandne materijale muzeja;

-          Sastavlja strateške akte muzeja;

-          Brine o statusu stare zgrade muzeja (Vila Mandić) i stara se o potrebnim  aktivnostima održavanja;

-          Radi poticanja i širenja olimpizma, organizira i rukovodi Olimpijskom akademijom u skladu sa Statutom OK BiH;

-          Pomaže pri realizaciji ostalih projekata OK BiH;

-          Arhivira svoj rad i dostavlja temeljne dokumente i ugovore u Službu za opšte poslove;

-          Obavlja i druge poslove koje mu naloži Generalni skeretar i odgovoran je za izvršavanje gore navedenih poslova i radnih zadataka.

 

Stručna sprema: VSS

Radno iskustvo:

  • Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,odnosno poslovima koji po svojoj prirodi zahtjevaju visok stepen samostalnosti i odgovornosti.

Posebni uslovi:

-    Da prihvata Statut OK BiH i Olimpijsku povelju;

-    Da temeljito poznaje sistem i djelovanje sporta i Olimpijskog pokreta u zemlji i   svijetu;

-    Da se nije ogriješio o norme i moralna načela Olimpizma i MOK-ovih kodeksa;

-    Da poznaje normativne propise koji regulišu rad olimpijskih muzeja;

-    Odlične analitičke sposobnosti, sposobnost izrade pisanih dokumenata i prezentiranja;

-    Poznavanje rada na računaru;

-    Da u potpunosti vlada jednim službenim jezikom MOK-a, engleskim ili  francuskim jezikom;

-    Prednost imaju osobe koje imaju iskustva u radu sa MOK-om i EOK-om

  • da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo najmanje 6 mjeseci (uvjerenje sa biroa).

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac

 

Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova, moraju ispunjavati slijedeće opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa:

  • da je državljanin BiH (uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci),
  • da je punoljetan (rodni list),
  • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava BiH (ovjerena izjava ne starije od 3 mjeseca),
  • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio (ljekarsko uvjerenje, ne starije od 3 (tri) mjeseca) i
  • da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 3 mjeseca) ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca).

 

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Potpisane prijave treba slati na adresu: OLIMPIJSKI KOMITET BOSNE I HERCEGOVINE - Stručna služba – Alipašina bb ili dostaviti lično u zgradu OK BiH – Alipašina bb, OC ZETRA sa naznakom "Prijava na Javni konkurs".

 

NAPOMENA: Intervju sa prijavljenim kandidatima će se obaviti 18.03.2020. godine u prostorijama Olimpijskog komiteta BiH, o čemu će kandidati biti blagovremena informisani (na broj telefona koji kandidat navede kao kontakt telefon).

Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs.

          Kandidati su dužni uz prijavu priložiti orginale ili ovjerene kopije dokumenata kako je navedeno u općim i posebnim uslovima Konkursa. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Stručnoj službi OK BiH, tel. broj: 033/580 350.